Vastuullisuus Firassa

Kohti fiksumpaa ja kestävämpää rakentamista

Rakennetulla ympäristöllä on
suuri merkitys ihmisten ja
ympäristön hyvinvoinnille.

Tavoitteenamme on mahdollistaa kestävä rakennettu ympäristö, jossa sekä ihmiset, että luonto voivat hyvin vielä vuosikymmenienkin kuluttua. Pyrimme muuttamaan rakentamista sujuvammaksi ja kestävämmäksi. Se, että tehdään nopeammin ja kerralla oikein, säästää ympäristöä, lisää viihtyvyyttä ja parantaa rakentamisen tuottavuutta. 

Vastuullisuusraportti 2023

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Tehokkaammilla ja vähemmän ympäristöä kuormittavalla ratkaisuilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan omia ympäristö- ja hiilineutraaliustavoitteitaan ja pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme.

Vastuullisuuden kohokohtia vuodelta 2023

Vastuullisuusohjelmamme

Firan ensimmäinen vastuullisuusohjelma laadittiin loppuvuodesta 2021. Ohjelman teemoja täydennettiin vuonna 2022 toteutetun vastuullisuuden tiekarttatyön pohjalta.

Vastuullisuusohjelmamme teemat kattavat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon. Vuonna 2022 toteutimme vastuullisuuden tiekarttatyön vuosille 2023–2025, jonka pohjalta lisäsimme vastuullisuusohjelmamme teemoihin luontovaikutusten hillinnän arvoketjussa sekä tyytyväiset asiakkaat.

Vastuullisuusohjelmamme pohjalta olemme luoneet tarkemmat vastuullisuustavoitteet ja -mittarit, joita kehitämme jatkuvasti. Ne on kuvattu tarkemmin vastuullisuusraportissamme sivulta 22 alkaen.

Vastuullinen rakentaminen
on hyvää palvelua

Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Fira Group Oy:n jäsenekseen vuonna 2020. FIGBC on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali rakennettu ympäristö, joka toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.

Laaja-alainen yhteistyöverkosto tarjoaa Firalle erinomaiset mahdollisuudet jatkaa oman vastuullisuustyönsä kehitystä erityisesti rakennetun ympäristön hiilineutraaliuuteen ja kiertotalouteen liittyen.

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta on Firalle erittäin tärkeä painopiste. Vuonna 2020 otimme käyttöön toimittajarekisterin, joka ohjaa keskittämään hankintoja luotettaville ja hyväksi havaituille kumppaneille. Lisäksi teimme huolellisen arvioinnin prosesseista, joiden avulla torjumme harmaata taloutta.

Toimintamme on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Kehityskohteiksi tunnistimme harmaan talouden torjuntaa tukevien järjestelmien kehittämisen sekä henkilöstön kouluttamisen.

ympäristövastuu

Hillitsemme ilmastonmuutosta suunnittelemalla ja rakentamalla tehokkaasti ja laadukkaasti

Rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa on mahdollista pienentää huolellisen suunnittelun ja laadukkaan toteutuksen avulla. Tilaajan ja käyttäjien tarpeet huomioiden suunniteltu rakennus ja sen tilat kestävät aikaa, jolloin rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristökuorma pienenee. Tehokas ja laadukas toteutus puolestaan varmistetaan teollisen rakentamisen menetelmillä, kuten tehdasolosuhteissa tapahtuvalla esivalmistuksella.

Firan ympäristövastuun kehittäminen tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Kehitämme toimintaamme kohti ilmastovastuullisempaa rakentamista ja keinoinamme ovat esimerkiksi päästöttömän työmaan toimenpiteet. Jatkamme myös materiaali- ja energiatehokkuutemme kehittämistä.

Tavoitteemme on olla rakennusalan edelläkävijä ilmastopäästöjen vähentämisessä. Lisäksi pyrimme hallitsemaan luontovaikutuksia arvoketjussamme ja luomaan uusia toimintatapoja rakentamisen luontovaikutusten pienentämiseksi. Rakentamisessa huomioimme luontovaikutuksia hankekohtaisesti,
erityisesti ympäristöluokitelluissa kohteissa. Hyödynnämme ja haemme oppeja toimintaamme Rakennusteollisuus RT:n vuonna 2023 tuottamasta biodiversiteettikartasta, joka näyttää suuntaa rakennusalan luontopositiiviselle siirtymälle.

Mukana #buildinglife-hankkeessa

Sitouduimme loppuvuodesta 2021 Green Building Council Finlandin (FIGBC) koordinoiman rakennetun ympäristön hiilineutraaliuuteen tähtäävän Buildinglife-hankkeen kannattajaksi. Vuoden 2022 aikana työstimme vastuullisuuden tiekarttaa, joka viitoittaa meille tietä kohti hiilineutraaliutta. Vuoden aikana firalaisia osallistui aktiivisesti FIGBC:n toimikuntien työskentelyyn, ja saimme verkoston kautta syötettä ympäristövastuumme kehittämiseen.

Fira ympäristövastuu 2022

sosiaalinen vastuu

Hyvinvoivat firalaiset ja arvostava kulttuuri ovat erinomaisen asiakastyytyväisyyden perusta

Ihmiset ensin on strategiamme ytimessä. Tavoittelemme parasta työntekijäkokemusta niin työmailla kuin toimistossa ja uskomme siihen, että rakennusalaa uudistetaan vain osaavien ja innostuneiden ihmisten voimin. Erinomainen työntekijäkokemus on myös ylivoimaisen asiakaskokemuksen perusta.

Etsimme rohkeasti uusia toimintatapoja ja panostamme ihmisiin, sillä arvo asiakkaillemme rakentuu ihmisten kautta. Osaamisen kehittäminen, hyvinvointi ja turvallisuus ovat meille ykkösasioita. Kulttuurissamme kaikkia kuunnellaan ja asioita edistetään yhdessä.

Firalaisen kulttuurin ja johtamisen ydin on toimintamme tunnistettavuus eli yhtenäiset toimintatavat ja työn laadukkuus, oli sitten kyse omasta henkilökunnastamme tai työstä, jota kumppanimme kanssamme tekevät. Toimimme ammattitaitoisesti verkostoissamme ja meillä on erinomaiset tekniset ja digitaaliset ratkaisut tukenamme. Työnjohtomme kautta vaikutamme välillisesti yli tuhannen ihmisen elämään päivittäin työmaillamme. Vuonna 2022 käynnistimme vuoden kestävän ihmisten, liiketoiminnan ja prosessien johtamiseen keskittyvän Firan johtamisakatemian. Sen tavoitteena on kehittää johtamiskäytäntöjämme alan parhaimmiksi sekä mahdollistaa tiedolla johtaminen inhimillistä näkökulmaa unohtamatta.

Firalla on välittämisen kulttuuri, jota haluamme vaalia. Meillä ihmiset kohdataan yksilöinä

Mervi Leikas, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Fira

Hyvä hallinto

Vahvat eettiset periaatteet ovat aina kuuluneet Firan tapaan toimia

Vahvat eettiset periaatteet ovat aina kuuluneet Firan tapaan toimia. Ne ovat osa kulttuuriamme ja luovat yhdessä arvojemme kanssa kestävän perustan kaikelle tekemisellemme.

Toimimme aina lakien ja säädösten sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Huolehdimme ihmisistä ja olemme eettisissä toimintaohjeissamme (Code of Conduct) sitoutuneet kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien julistusta sekä kansainvälisen työjärjestö ILOn kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia. Edellytämme myös kumppaneiltamme sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Huolehtimalla hyvästä hallinnosta ja liiketoimintamme kannattavuudesta kannamme vastuuta niin työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita kuin omistajiammekin kohtaan. Kannattava liiketoiminta luo arvoa kaikille sidosryhmillemme henkilöstöstä osakkeenomistajiin. Fira maksaa kaikki veronsa Suomeen ja on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan Suomen verolakeja ja -säännöksiä. Firalla ei ole erillisistä verostrategiaa. Vuonna 2023 maksoimme 1,6 miljoonaa euroa tuloveroja.

Eettisten periaatteiden toteutuminen mitataan aina tekoina, ei puheina. Vastuullisuus alkaa meistä jokaisesta.

Jari Koivu, toimitusjohtaja, Fira

Hyvä hallinto